Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar dikkat! Askeri Ceza Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Askerî Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna nazaran, firar ve izin tecavüzü benzer biçimde suçlarla ilgili olarak hakkında ön araştırma yapılanın bulunamaması sebebiyle ifade almayı olanaksız hale getiren mecburi hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak. Yükümlü erbaş ve erlerden askeri araçları kullanmakla görevlendirilenler, vasıta kazası sebebiyle harp malzemesine zarar vermek suçundan kast yada ağır kusur sebebiyle mahkum olmaları durumu hariç, aracın kullanımı sebebiyle meydana gelen ziyanı tazminle görevli olmayacak. Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer senelik süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanınca uzatılabilecek.
Astsubayların kademelerine düzenleme Resmi Gazete’de piyasaya çıkan kanunda Astsubayların kademelerine düzenleme gerçekleşti. Buna nazaran, Yüksekokul mezunu astsubaylar, bir aşama intibakı sağlanarak dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlatılacak. Görevde olan ve emekli personele de bir aşama intibakı sağlanacak. Kanunla, minimum 2 yıl ve daha uzun soluklu yükseköğrenimini tamamlamış olan astsubayların bulundukları aşama ve kademeye bir aşama ilave edilecek. Lise ve dengi okul mezunlarından, düzenleme yürürlüğe girmiş olduğu tarihten sonrasında minimum 2 yıl süreli yükseköğretim bitirenler için bulundukları aşama ve kademeye bir aşama ilave edilerek intibakları yapılacak. Bu kapsamda ilave aşama verilen astsubayların sonraki rütbelerinin ve aşama kademeliliklerinin ilk kademeleri verilen ilave aşama miktarı kadar fazla olacak. Emekli oldukları tarihteki tahsil durumları esas alınmak suretiyle minimum 2 yıl ve daha uzun soluklu yükseköğrenim tamamlamış astsubaylardan bu görevleri üstünden emekli, adi malullük yada vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanacak. Bu düzenleme uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler 3 ay içinde sonuçlandırılacak. Bu kapsamda emeklilik keseneği yada kurum karşılığı yada sigorta primi çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı yada faiz uygulanmaksızın, düzenleme yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde ilgili kurumlar tarafınca Toplumsal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Kanunla, maaş derecelerinin üçüncü kademesinde bulunanlar, düzenleme kapsamında meydana getirilen intibaklarla bir üst maaş derecesinin birinci kademesine; birinci derecenin üçüncü kademesinde bulunanlar birinci derecenin dördüncü kademesine yükseltilecek. Bu düzenlemenin uygulanması sebebiyle geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Ulusal Müdafa Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin yönetimsel işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin vazife yapmış olduğu yerin yönetimsel yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge yönetim mahkemesinin bulunmuş olduğu yerdeki yönetim mahkemesi yetkili olacak.
Personel Temin Daire Başkanlığı, Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı, müze, mehteran ve bando faaliyeti yürütenler ile üniversite benzer biçimde askeri kuruluşlarda da döner ana para kurulacak.
Kanunla Ulusal Müdafa Üniversitesi, kuvvet komutanlıkları, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü ve Askeri Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki döner ana para işletmelerine tahsis olunan ana para toplamı 100 milyon liraya çıkarıldı. Tahsis edilen ana para miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.
Ulusal Müdafa Bakanlığınca yürütülen personel ve askeri talebe temin faaliyetleri için oluşturulan komisyonlarda vazife icra eden öteki kamu kurum ve kuruluşları personeline vazife yaptıkları her gün için 750 gösterge ve ayda en fazla 12 bin gösterge rakamının işyar aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek suretiyle döner ana para gelirlerinden ücret ödenebilecek. Ödenecek ücret, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye doğal olarak tutulmayacak.
Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek için lüzumlu müracaat şartlarına haiz ve 1 Ocak 2019’dan bu düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihe kadarki dönemde icra edilen harekat yada yurt dışı operasyon görevleri sebebiyle başvuruda bulunamayan yada seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlardan istekli olanlar, hizmet yılı hariç belirtilen öteki şartları taşımaları kaydıyla kullanamadıkları imtihan haklarını, hala imtihan hakkı bulunanlar son imtihan hakkının bitimi tarihinden, imtihan hakkı bitmiş olanlarsa bu maddenin yürürlük tarihinden sonrasında yapılacak ilk seçme sınavından adım atmak ve sınava giremedikleri süreyi geçmemek suretiyle kullanabilecek.
Bedelli ve dövizle askerlik
Kanunla yoklama kaçağı, saklı yada bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine olanak sağlanacak.
‘Askerliğe elverişli’ sonucu verilmiş olanlar bedelli askerlikten yararlandırılacak. Ödenecek karşılık, ödemenin yapıldığı gün geçerli olan işyar aylık katsayısı dikkate alınarak belirlenecek. Seçim sonrasında bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar; müracaat geçmişine kadar yoklama kaçağı, saklı yada bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler yada müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanlar yararlanamayacak.
Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar öteki yükümlülerden daha çok karşılık ödeyerek yararlanacak
Kanunla yoklama kaçağı, saklı yada bakaya olan yükümlülerin, öteki yükümlülerden daha çok karşılık ödeyerek bedelli askerlikten devamlı faydalandırılması amaçlanıyor.
Müracaat geçmişine kadar yoklama kaçağı, saklı yada bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı yada bakaya kalınan tarihten müracaat geçmişine kadar geçen sürenin her ayı için ödenecek tutara ilave ek karşılık alınacak. Ek karşılık, 3500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan işyar aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunacak. Belirlenen ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilecek. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklendikten sonra hesaplanacak.
Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri ihtiyaç duyulan yabancı ülke parasını ödemedikleri yada herhangi bir takvim senesinde toplam olarak 184 gün ve daha çok süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, yurt dışı temsilciliklere yada askerlik şubelerine 31 Aralık 2025’e kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge rakamının işyar aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı, müracaat tarihinde Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yada karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ek olarak ödemeleri halinde; evvelde ödemiş oldukları meblağ, müracaat tarihinde düzenlemede öngörülen tutardan azca olanlar, tamamlanmamış kalan tutarı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Öncesinden ödediği döviz tutarı, müracaat tarihinde ilgili düzenlemede öngörülen tutara eşit yada bu tutardan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Sadece bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.Buna nazaran, döviz ödemeleri, yurt haricinde yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Merkez Bankasınca eğitim edilerek bütçeye gelir kaydedilecek.

Son Dakika Haberler